Aankooptraject

In transparante stappen in grond investeren.

GROZA - aankooptrajectHiernavolgend staat een omschrijving van het aankooptraject welke doorlopen moet worden om vanaf uw aankoopbeslissing tot de daadwerkelijke levering van het verkochte te komen. Wij noemen dit de routing. In de praktijk komt het wel eens voor dat er van deze routing afgeweken wordt. In het navolgende wordt de standaard routing omschreven.

 

GROZA heeft ervoor gekozen om geen eigen verkooporganisatie te hebben. AKTUA Vastgoed B.V. verzorgt deze functie als bemiddelaar. GROZA is van mening dat zij op deze wijze haar kwaliteit beter kan borgen.

 

Zodra u besloten heeft om te investeren komt er een buitendienstmedewerker van AKTUA op afspraak bij u langs. Hij gaat met u de koopovereenkomst door. Hierover, maar ook over andere zaken kunt u dan nog vragen stellen. Pas als alles duidelijk is neemt u de investeringsbeslissing. Nadat u de koopovereenkomst (in viervoud) heeft ondertekend, neemt de buitendienstmedewerker drie exemplaren mee en behoudt u een exemplaar voor uw eigen archief.

 

GROZA geeft u op basis van de koopovereenkomst een telefoontje om zeker te stellen dat u alles goed begrepen heeft. Aansluitend wordt de koopovereenkomst door GROZA medeondertekend. Eén exemplaar gaat retour naar u, één exemplaar wordt naar de notaris gestuurd en het laatste exemplaar blijft bij GROZA.

 

De notaris gaat op basis van de overeenkomst een dossier voor u aanmaken. Tevens stuurt de notaris een vragenlijst naar u. Daarin wordt onder andere gevraagd of de aankoop op uw naam alleen, of op naam van u en uw partner moet worden gesteld. Ook kan de aankoop bijvoorbeeld op naam van uw kleinkind(eren) (door schenking) worden gesteld. Om de voortgang van de geplande overdracht niet te vertragen, is het wenselijk dat u binnen enkele dagen de ingevulde vragenlijsten (middels de meegestuurde antwoord envelop) terug stuurt naar de notaris.

 

Na retourontvangst van de beantwoorde vragenlijst maakt de notaris een conceptakte op en een nota van afrekening. De conceptakte is in feite een concept van de uiteindelijke akte van levering. Zowel u als koper en GROZA als verkoper wordt gevraagd of de conceptakte goed is. De nota van afrekening meldt de totale som van uw aankoop. Dus naast de kosten voor het kavel staan hierop de kosten voor het Kadaster, de kosten van de notaris en de overdrachtsbelasting.

 

Mocht u in de vragenlijst hebben aangegeven dat u niet bij de levering aanwezig wilt zijn, dan ontvangt u een volmacht. Met deze volmacht gaat u naar een notaris bij u in de buurt. U moet de volmacht in het bijzijn van deze notaris ondertekenen. Hij controleert of de handtekening die u op de volmacht zet, overeenkomt met de handtekening die op uw legitimatiebewijs staat en of u werkelijk de persoon bent die de volmacht moet tekenen. Met andere woorden, of u dezelfde persoon bent als de persoon die op de foto van het legitimatiebewijs staat. Hetgeen de lokale notaris doet wordt legalisatie genoemd. Voor een legalisatie moet u een afspraak maken. Als u ‘s morgens belt dan kunt u vaak ’s middags al terecht. Meestal wordt er voor een legalisatie een vergoeding van zo’n € 45,- gevraagd.

 

Met het ondertekenen van de volmacht geeft u een medewerker van het notariaat, die de levering van de koop/verkoop verzorgt, het recht om voor u te mogen handelen. Tevens is het belangrijk te weten dat de notaris onpartijdig behoort te zijn. Hij kijkt of de koper en verkoper goed weten wat zij gaan doen en of het kavel waarover het gaat (middels onderzoek in het Kadaster) vrij verhandeld mag worden.

 

Voor de datum van de overdracht moet u de totale som zoals vermeld op de nota van afrekening betaald hebben op de derdengeldenrekening* van de notaris. Bij de overdracht zelf bent u dus wel of niet aanwezig. In het laatste geval heeft u dus een volmacht getekend. De datum van overdracht is normaal gesproken zo’n drie à vier weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst.
Na de overdracht meldt de notaris bij het Kadaster dat u eigenaar van het kavel bent geworden. Het Kadaster wijzigt navolgend het register. Een dag later controleert de notaris of het Kadaster de wijziging correct heeft ingevoerd in het register. Is dit het geval, dan betaalt de notaris de koopsom vanaf de derdengeldenrekening uit aan GROZA. Binnen een paar weken ontvangt u van de notaris de officiële akte van levering. Dit is uw eigendomsbewijs. Van het Kadaster ontvangt u enige tijd later een schrijven waaruit blijkt dat u als eigenaar van het kavel in het register bent ingeschreven. Daarmee is de volledige transactie afgerond.

 

Samengevat bent u gedurende dit traject betrokken bij:

  • Het ondertekenen van de koopovereenkomst.
  • Het beantwoorden van de vragenlijst van de notaris.
  • Het goedkeuren van de conceptakte.
  • Het eventueel laten legaliseren van uw volmacht bij een lokale notaris.
  • Het betalen van de totale som zoals gemeld op de nota van afrekening.
  • Als u zonder volmacht wilt werken, moet u bij de overdracht aanwezig zijn.

* Een derdengeldenrekening wordt ook wel een kwaliteitsrekening genoemd. Feitelijk is dit een gewone bankrekening waarop de notaris alleen maar gelden mag ontvangen en voldoen, inzake transacties waarbij hij als notaris betrokken is. Het is slechts een soort doorgeefluik. Hij mag bijvoorbeeld op deze rekening geen betalingen ontvangen voor werkzaamheden die hijzelf (zijn kantoor) heeft verricht, of betalingen doen voor bijvoorbeeld salarissen van zijn medewerkers.